شورای اجرایی

اعضای شورای اجرایی :

حجت الاسلام دکتر رحیم شاهدی

حجت الاسلام دکتر سعید علیزاده

حجت الاسلام دکتر صمد صمدی

دکتر میکائیل جمال پور

حجت الاسلام مجتبی نظری

حجت الاسلام سعید نیازی

حجت الاسلام احمد ذاکری