ردیف موضوع استاد آقای زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات
روز ساعت
۱

فصوص الحکم

معلمی پنج شنبه ها ۸-۱۰ اتمام دوره
ردیف موضوع استاد آقای زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات
روز ساعت
۱

تمهيد القواعد

معلمی پنج شنبه ها ۱۰-۱۲

مجمع عالي حكمت اسلامي

۲

فصوص الحکم

معلمی پنج شنبه ها ۸-۱۰
ردیف موضوع استاد آقای زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات
روز ساعت
۱

تمهيد القواعد

معلمی

پنج شنبه ها

۱۰-۱۲

مجمع عالي حكمت اسلامي

اتمام دوره

۲

تجريد الاعتقاد

رضانژاد یکشنبه ها

بعد از نماز مغرب و عشا

مجمع عالي حكمت اسلامي

اتمام دوره

۳

نقد و بررسي عرفان هاي كاذب

شریفی شنبه ها ۱۶-۱۸

مجمع عالي حكمت اسلامي

اتمام دوره

ردیف موضوع استاد آقای زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات
روز ساعت
۱

تجريد الاعتقاد

رضانژاد یکشنبه ۱۷-۱۹

مجمع عالي حكمت اسلامي

اتمام دوره

۲

نقد و بررسي عرفان‌هاي كاذب

شریفی شنبه ۱۸:۳۰-۲۰

مجمع عالي حكمت اسلامي

اتمام دوره

۳

تمهيد القواعد

معلمی

پنج شنبه

۱۰-۱۲

مجمع عالي حكمت اسلامي

اتمام دوره